Kategorie
Materiały

Beton i domieszki do betonów

Beton jest to materiał konstrukcyjny powstający w wyniku dojrzewania, wiązania i twardnienia mieszanki kruszywa, spoiwa i wody, z ewentualnym dodatkiem domieszek modyfikujących właściwości (np.. poprzez dodanie środków gazotwórczych otrzymujemy betony komórkowe).

Podział betonów ze względu na gęstość pozorną:

•    Lekkie – o gęstości pozornej mniejszej niż 1800 kg/m3.
•    Zwykłe – o gęstości pozornej od 1800 do 2600 kg/m3.
•    Ciężkie – o gęstości pozornej większej niż 2600 kg/m3 Podstawowym parametrem charakteryzującym beton jest klasa, oznaczająca wytrzymałość na ściskanie mierzoną w Mpa. Według PN-B-06250:1998 rozróżnia się 11 klas: od najniższej B 7,5 do najwyższej B 50.

Ze względu na funkcję wyróżniamy: betony konstrukcyjne, izolacyjne termiczne, żaroodporne, wodoszczelne, nawierzchniowe, betony odporne na ścieranie, betony osłonowe jako ochrona przed promieniowaniem.

Cechy betonu:
•    Wytrzymałość na ściskanie – Charakteryzowana przez klasę (np. symbol B20 oznacza beton klasy 20, o gwarantowanej wytrzymałości na ściskanie 20 MPa)
•    Mrozoodporność – Liczba cykli zamrażania i odmrażania, którą może znieść beton bez zmiany właściwości; rozróżnia się 7 stopni mrozoodporności: F25, F50, F75, F100, F150, F200, F300 (symbol liczbowy oznacza maksymalną liczbę cykli dla danej odmiany).
•    Przepuszczalność wody przez beton- Rozróżnia się 6 stopni wodoszczelności: W2, W4, W6, W8, W10, W12 (liczba oznacza 10-krotną wartość ciśnienia wody, przy którym w czterech na sześć badanych próbek nie stwierdza się oznak przepuszczalności); beton zwykły może być co najwyżej stopnia W4, betony wyższych stopni są to betony specjalne – wodoszczelne.
•    Nasiąkliwość – Zdolność wchłaniania wody, określona procentowo w stosunku do masy; zależnie od stopnia narażenia na działanie czynników atmosferycznych nie powinna przekraczać 5 – 9%.

Betonom nadawać można określone właściwości przez dozowanie do zaczynu cementowego, który stanowi mieszanina wody i cementu, domieszek w ilości ok. 0,2-5% masy cementu i dodatków w ilościach od 15 do 20% masy cementu.

Wpływ domieszek i dodatków na właściwości mieszanek betonowych i stwardniałych betonów:
•    Domieszki uplastyczniające – Poprawiają urabialność (układanie, rozprowadzanie).
•    Domieszki napowietrzające – Krótkotrwale zmieniają lepkość i konsystencję.
•    Domieszki opóźniające i przyspieszające wiązanie -Regulują warunki wiązania i twardnienia.
•    Dodatki uszczelniające – Zwiększają odporność betonu na działanie mrozu.
•    Domieszki spulchniające – Spulchniające mieszankę betonową.
•    Dodatki przeciwmrozowe – Umożliwiają produkcję betonu i betonowanie w temperaturach ujemnych.
•    Dodatki barwiące (pigmenty) – Barwią beton w masie.