Kategorie
Architektura

Odporność ogniowa

Zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków należą do najistotniejszych przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem użytkowników oraz ochroną obiektów budowlanych i ich zawartości. Wymogi dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego są określone w celu nie dopuszczenia do nadmiernego rozprzestrzeniania się ognia w przypadku pożaru. Zapobiegają one przechodzeniu ognia lub zbyt wysokiej temperatury z pomieszczeń ogarniętych pożarem do innych pomieszczeń w budynku, a w szczególności mają zabezpieczać drogi ewakuacyjne.

Budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej zaliczone są do kategorii zagrożenia ludzi (oznaczenieZL).

Wymagana klasa odporności pożarowej budynku, zaliczonego do kategorii ZL zależy od jego wysokości – im wyższy budynek – tym wyższa jest wymagana odporność pożarowa

Klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia poszczególnych elementów budynku (ściany, stropy, itd.) należy dostosować do klasy odporności pożarowej budynku *.

Odporność ogniową ustala się na podstawie trzech podstawowych kryteriów dotyczących:
– R – nośności ogniowej (zdolność do zachowania właściwości konstrukcyjnych),
– E – szczelności ogniowej (zdolność do zapobieżenia przejściu płomieni i gorących gazów),
–   I – izolacyjności ogniowej (zdolność do ograniczenia przyrostu temperatury na nie nagrzewanej powierzchni).

Dla ścian zewnętrznych klasa odporności ogniowej wynosi:

–   dla budynków klasy “A” – EI 120, R240,

–  dla budynków klasy “ET- EI 60, R120,

–  dla budynków klasy “C”- EI 30, R60,

–  dla budynków klasy “D”- EI 30,    R30,

–   dla budynków klasy “E”- bez określonych wymagań.

E – szczelność ogniowa (w minutach),

I   – izolacyjność ogniowa (w minutach),

R- kryteria nośności ogniowej ściany zewnętrzne powinny spełniać wtedy, jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej.

Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.

Dla ścian wewnętrznych oddzielających mieszkania od dróg komunikacji ogólnej oraz od innych mieszkań klasa odporności ogniowej wynosi:

–  dla budynków niskich i średniowysokich – EI 30,

– dla budynków wysokich i wysokościowych – EI 60.

Klasa odporności ogniowej ściany oddzielającej segmenty budynków jednorodzinnych ZL IV (bliźniaczych, szeregowych lub atrialnych) powinna wynosić co najmniej – R E160.

Okładzina zewnętrzna ścian i jej zamocowanie mechaniczne, a także izolacja termiczna ściany zewnętrznej budynku na wysokości powyżej 25 m od poziomu terenu, muszą być wykonane z materiałów niepalnych.

W ścianach zewnętrznych budynku wielokondygnacyjnego powinny być zaprojektowane pasy między kondygnacyjne o wysokości co najmniej 0,8 m lub oddzielenia poziome w formie daszków, gzymsów i balkonów o wysięgu co najmniej 0,5 m i odporności ogniowej takiej jak cała ściana.