Kategorie
Architektura

Zasady krycia dachów dachówką

Zasady krycia dachów dachówką.
Wielkość nachylenia połaci dachowych powinna wynosić od 40% do 120%. W przypadku mniejszych nachyleń wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie dachu, jak np. folia wstępnego krycia, szczelny dach spodni.

a.    Materiały stosowane na podkład pod pokrycie:
♦    Łaty drewniane – powinny mieć minimalny przekrój 38×50. Wymagają one pełnej impregnacji, muszą posiadać przynajmniej trzy ostre krawędzie. Dopuszczalne są oflisy zwrócone w stronę okapu. Nie dopuszcza się obecności kory.
♦    Kontrłaty i łaty stalowe – mogą być stosowane po uprzednim zabezpieczeniu przed korozją.
♦    Deski w konstrukcji pokryć dachowych – muszą być użyte jako podkład przy koszach dachowych, okapach, połączeniach innego rodzaju, gąsiorach, narożach jako deski szczytowe, szalunki pełne i ażurowe. Dopuszcza się stosowanie innych wodoszczelnych płyt budowlanych, jeżeli zezwalają na to odpowiednie instrukcje i normatywy
♦    Wiatroizolacja od pokryciem – pełni funkcję tzw. drugiej płaszczyzny odwodnienia dachu i jest wykonana z materiałów rolowych na osnowach z tkaniny szklanej lub włókniny poliestrowej. Inne przepony z tworzyw sztucznych PE lub PCV mogą być stosowane wg indywidualnej oceny ich przydatności.

b.    Materiały do mocowania pokrycia

♦    Gwoździe miedziane, aluminiowe względnie ocynkowane – zaleca się ich stosowanie na elementy złączne do mocowania lat. Minimalna długość gwoździ powinna być nie mniejsza niż 2,5 grubości łaty drewnianej. W przypadku szczególnych rozwiązań ich długość uzależniona jest od indywidualnych wymagań konstrukcyjnych. Do mocowania dachówki zaleca się użycie gwoździ o wielkości 2,2×50 mm.
Ze względu na dużą trwałość dachów ceramicznych należy zwrócić uwagę na konieczność dobrego zabezpieczenia antykorozyjnego lub zastosowania nierdzewnych elementów łączących (śruby, wkręty, druty, klamry itp.). Zalecany jest montaż wszelkich elementów za pomocą aluminiowych klamer. Przy połączeniach, mocowaniach dystansowych należy stosować drut miedziany, aluminiowy lub ocynkowany 1-1,6 mm.
Należy pamiętać o minimalnej ilości zamocowań przypadających na 1 nr powierzchni dachu, która zależna jest od strefy wiatrowej, rodzaju dachu spodniego (o konstrukcji zamkniętej, otwartej), kształtu dachu (jedno-, dwuspadowy), rodzaju dachówki oraz od strefy dachu (narożnik, pas brzegowy, połać).
♦    Zaprawy do pokryć – jeżeli przewidziano w konstrukcji elementy mocowane „na mokro” lub uszczelnienie zaprawą, zalecane jest stosowanie gotowych mieszanek dekarskich. W innych przypadkach należy zastosować zaprawę cementowo-wa-pienną 1 : 2 : 8 z piaskiem pełnofrakcyjnym. Zbyt duża ilość cementu grozi spękaniami skurczowymi i „usztywnieniami” połączeń. Należy zwrócić uwagę na łatwość zabrudzenia elementów zaprawą i konieczność zachowania jej plastyczności.

c.    Wykonanie kalenicy

Krycie kalenicy wykonuje się za pomocą gąsiorów kładzionych na sucho lub na zaprawie. Zalecany jest suchy montaż wszelkich elementów za pomocą aluminiowych klamer. Kalenicę tworzy łata kalenicowa, co przedstawiono w, mocowana równolegle do okapu przy użyciu wsporników do jej podparcia. Dopuszcza się rozwiązania z zastosowaniem deski kalenicowej.
Górne krawędzie dachówek muszą być wsunięte min. 30 mm w krzywiznę gąsiora. Gąsiory należy nasunąć na siebie na min. 40 mm, a następnie umocować klamrę zabezpieczonymi antykorozyjnie gwoździami lub wkrętami do laty lub deski kalenicowej . Zakończenia kalenicy tworzą elementy specjalne (gąsior początkowy i końcowy, płytka zakończenia kalenicy i grzbietu).
W przypadku układania gąsiorów na zaprawie przed ułożeniem należy namoczyć je w wodzie, co przy mocnym nasłonecznieniu lub wysokiej temperaturze powietrza jest konieczne. Zaprawę układa się na trzy krawędzie wewnętrzne gąsiora. Zewnętrzne wypływy zaprawy należy natychmiast zetrzeć, tworząc okapy krawędzi zewnętrznych i utrzymując połać dachu w czystości. Otwarte elementy skrajne zaciera się na gładko szczelną zaprawą. Co trzeci gąsior musi być stabilizowany odciągiem drucianym.

d.    Wykonanie szczytu dachu

Krawędzie szczytowe (wiatrowe) zaleca się wykonywać z elementów specjalnych (dachówek szczytowych). W przypadku układania tych dachówek przy ścianie zewnętrznej łaty dachowe muszą być wysunięte przynajmniej 20 mm poza krawędź tynku. Odległość pomiędzy wewnętrzną krawędzią dachówki szczytowej a ścianą lub zewnętrzną krawędzią konstrukcji drewnianej musi wynosić przynajmniej 10 mm.

e.    Wykonanie okapu

Nowoczesne systemy pokryć dachowych posiadają specjalne elementy do wykonywania okapów, a niektóre z nich są jednocześnie elementem wentylacyjnym Na etapie projektowania, wykonania, więźby dachowej należy skoordynować wysokość podparcia elementów pierwszego rzędu dachówek w pasie okapu tak, by zewnętrzna powierzchnia pokrycia przy okapie nie była załamana.